Obchodní podmínky

1.     Prodávající - je společnost SALEO TRADE, s.r.o. se sídlem Farská lúka 46, 986 01 Fiľakovo, IČO: 50463799, DIČ: 2120336163, tel: +421 917 233 029, provozující internetový obchod www.medenepalenice.cz, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dále jen "Prodávající"

2.     Kupující / odběratel - spotřebitel - je osoba která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Dále jen "Kupující".

3.     Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Dále jen "Kupující".

4.     Internetový obchod / e-shop / systém - se rozumí webová aplikace, obchod na internetu, sídlící na webové adrese www.medenepalenice.cz

5.     , používaná jako komunikační kanál Prodávajícího pro nabízení jeho produktů a služeb Kupujícímu.


II. Objednávka

1.     Kupující objednává výrobky Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu formou online alebo telefonické objednávky. Objednávka cez internetový obchod se realizuje prostřednictvím výběru zboží do nákupního košíku, vyplnění povinných údajů shrnutých v bodě 2., výběru způsobu platby a dopravy a odesláním objednávky do systému.

2.     Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 Z.z. ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

3.     Při každé objednávce musí Kupující uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH.

4.     Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

5.     Po odeslání objednávky je tato objednávka zaevidována v systému Prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. Na e-mail kupujícího bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím; na uvedenou e-mailovou adresu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla Prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Od tohoto termínu je objednávka pro Kupujícího závazná.

6.     Storno objednávky má kupující právo zrealizovat do doby expedice zboží, a to prostřednictvím elektronické pošty. Po splnění předchozí podmínky považuje Prodávající objednávku za zrušenou. Při stornu objednávky je kupující povinen uvést své jméno, e-mail, číslo objednávky. V případě storna objednávky Prodávající neúčtuje žádné poplatky. Prodávající vrátí kupujícímu již případně zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 kalendářních dní bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak. V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, smluvní strany se dohodly, že kupující zaplatí storno poplatek ve výši nákladů na doručení zboží pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

7.     Storno objednávky ze strany Prodávajícího má Prodávající právo zrealizovat, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající má také právo stornovat objednávku v případě pokud údaje uvedené v objednávce neodpovídají skutečnosti. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený bankovní účet, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

III. Dodací lhůty

1.     Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

2.     Ve výjimečných případech, když některé druhy zboží nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší, v takovém případě bude kupující informován Prodávajícím prostřednictvím emailu.

 

IV. Cena, platební podmínky a přepravní

1.     Cena produktu je stanovena ceníkem Prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platné cena produktu je vždy vypsána v detailu produktu v internetovém obchodě.

2.     Kupující hradí platbu převodem / vkladem na účet Prodávajícího nebo prostřednictvím online platební brány BARION se kterou je Prodávající smluvně dohodnutej.

3.     Kupující platí cenu za produkt + dopravné.

4.     Způsob dopravy si volí Kupující sám přes formulář objednávky v e-shopu. Kupující si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) kurýrem

b) osobní odběr

 

V. Přebírání zboží

1.     Kupující se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce.

2.     Při přebírání produktu je Kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, Kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat Prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3.     Nebezpečí škody na produktech přechází na Kupujícího momentem převzetí zboží Kupujícím nebo jeho zmocněncem.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

1.     Kupující je oprávněn v souladu s ustanoveními § 12 zákona č. 102/2014 Z.z. bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu.

2.     Kupující musí příslušný zboží odeslat Prodávajícímu na adresu iPhoneDoplnky.cz, Hálova 20, 851 01 Bratislava. Zboží je nutné zaslat nepoužívané, nepoškozené, kompletní (včetně uživatelské příručky apod.), Nejlépe v původním, nepoškozeném obalu.

3.     V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží s porušenou s některých uvedených podmínek v bodě 2., tedy který je používán, poškozený nebo neúplný, Prodávající není povinen vrátit plnou kupní cenu, kterou kupující za zboží uhradil.

4.     Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vrácena v zákonné lhůtě 15 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu s Prodávajícím nedohodnou jinak. Kupující své právo odstoupit od smlouvy použije výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu REMA works, s.r.o., iPhoneDoplnky.cz, Hálova 1058/20, 851 01 Bratislava, e-mailem na adrese [email protected] nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.


VII. Reklamační řád

1.     Pokud v dodaných záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u Prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu Prodávajícímu na adresu sídla firmy uvedeného v bodě 1. Článku I., na vlastní náklady. Při uplatnění reklamace se Kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

2.     Funkci záručního listu může splňovat i faktura, pokud Prodávající na nich vyznačí délku trvání záruční doby.

3.     Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy věc převzít, se nepočítá do záruční doby. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (§ 627 Obč. Zákoníku).

4.     Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany Kupujícího nebo osoby, která Kupujícímu montáž prováděla, pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou, náhodným nebo záměrným vniknutím kapaliny, hmyzu nebo cizích předmětů do útrob výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

5.     V případě uplatňování reklamace se doporučuje Kupujícímu oznámit elektronicky Prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila, případně fotografie nebo video dokazující chybu. Na základě těchto informací se doporučí Kupujícímu další postup při vyřizování reklamace.

6.     V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, má Kupující právo, aby o způsobu jejího vyřízení rozhodla osoba oprávněná k jejímu vyřízení případně záruční servis bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (lhůta platí pro koncové zákazníky pro obchodní společnosti je stanovena v rozmezí 30 až 60 dní). Po uplynutí této lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek, pokud prodloužení této lhůty nezavinil Kupující tím, že ani na výzvu nepředložil prodávajícímu včas nebo řádným způsobem chybějící potřebné podklady nebo mu neposkytl jím důvodně vyžadovanou svou jinou nezbytnou součinnost na její vybavení nebo pokud o její prodloužení nad tuto její zákonem stanovenou délku ve svém zájmu sám písemně nepožádal Kupující.

7.     Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 6 Zákona) a doručit jej kupujícímu. Tímto písemným dokladem je reklamační protokol s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace, elektronická pošta nebo SMS zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace.

8.     Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

2.     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

3.     Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.     Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

5.     Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

IX. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 

1.     Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2.     Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3.     Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4.     Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6.     Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

X. Závěrečná ustanovení

1.     Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat Kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude Kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud Kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2.     Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny Prodávající kontaktuje Kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3.     Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem.

4.     Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

5.     Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

6.     Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 102/2014 Zz ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

7.     Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

8.     Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.


Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 06.02.2020.